Tisztelt Látogató!

Amennyiben úgy érzi, hogy településünk biztonsága fontos az Ön számára, és egyesületünk folyamatos működéséhez hozzá kíván járulni, kérjük támogasson bennünket!

Adójának 1%-val is támogathatja az Egyesületetünket! Adószámunk:
18502882-1-07
Köszönjük!

Községünkben térfigyelő rendszer működik

KAJÁSZÓI POLGÁRŐR EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYAA Kajászói Polgárőr Egyesület Fejér megyében Kajászó településen törvényesen működő, lakossági önszerveződésű, a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn- és baleset-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint környezetvédelmi céllal megalakult polgárőr szervezet. A Kajászói Polgárőr Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, politikai pártok támogatását nem fogadja el, azoknak anyagi és egyéb támogatást nem nyújt. Az Egyesület 2012.május 18-án megtartott közgyűlésén a 2/2012 (V.18)KGY. határozatában az alábbiak szerint fogadta el az egyesület alapszabályának módosítását:

I.
Az Egyesület adatai

1. Az Egyesület neve: Kajászói Polgárőr Egyesület
- Rövid neve: KPE

2. Az Egyesület székhelye: 2472 Kajászó Rákóczi u.154/1

3. Az Egyesület működési területe: Kajászó község közigazgatási területe

4. Az Egyesület alapításának éve: 2009.

5. Jogállása: A Kajászói Polgárőr Egyesület (továbbiakban: Egyesület) „A polgárőrségről és polgárőr tevékenyég szabályairól szóló 2011. évi CLXV törvény”, valamint „Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. CLXXV törvény”, alapján létrehozott és működő önálló jogi személy, éves költségvetéssel, nyilvántartott tagsággal rendelkezik. Munkáját a Fejér megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint végzi.

5.1. Az Egyesület pecsétje: kör alakú, kb. 5 cm átmérőjű, körbe fent a „Kajászói Polgárőr Egyesület” felirattal, középen kör mintázatú fogaskerék szerű ábra alul * 1 * számjellel ellátva.


pecsét

5.2. Az Egyesület emblémája:


embléma

5.3. c., az Egyesület bankszámla vezető pénzintézete : K & H Bank Bankszámla száma: 10403174-50515350-55541000

6. Az Egyesület a demokratikus önkormányzatiság elve alapján működő, nyilvántartott tagsággal, önálló ügyintézői és képviseleti szervekkel, valamint önálló költségvetéssel rendelkező jogi személy. Az Egyesület tevékenységét az egyesülési jogról szóló 1989. évi. II. tv., valamint a polgárőrségről szóló 2011. évi CLXV. Tv. alapján végzi.II./ Az Egyesület céljai és feladatai

1./ Az Egyesület alapfeladatként:

- a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot,
- figyelőszolgálatot,
- a közúti baleset helyszínén, valamint, óvoda, általános iskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el.2./ Az Egyesület alapfeladatán túl, kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködhet:

- a katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás,
- újjáépítés feladataiban,
- valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá
- a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában,
- következményeinek felszámolásában,
- a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági,
- állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában,
- a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítésében,
- az otthonában élő fogyatékos személy védelmében,
- a polgárok és javaik védelmében, az
- állami és önkormányzati vagyon megóvásában,
- a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett
- képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésében,
- a rendezvények helyszínének biztosításában,
- a Rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitány és a polgárőr szervezet működési területén illetékes helyi önkormányzat által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint baleset-megelőzési bizottság munkájában,
- az önálló, valamint közös feladat- vagy szolgálatellátás útján az együttműködő szervek
- a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő
- a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában.

3./ Az Egyesület a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő kiegészítő feladat ellátását akkor kezdheti meg, valamint végezheti, ha rendelkezik a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes területi szervének előzetes írásbeli egyetértésével.


III./ Egyesület együttműködési területei:

1./ Az Egyesület tevékenysége során együttműködik:

- az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel,
- a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel.


2./Az Egyesület munkája során együttműködhet:

- egyéb rendvédelmi szervekkel,
- az önkormányzati tűzoltóságokkal,
- önkéntes tűzoltó egyesületekkel,
- az állami és önkormányzati szervekkel,
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervével,
- a közlekedési hatósággal,
- a környezet- és természetvédelmi szervekkel,
- a mezei és természetvédelmi őrszolgálatokkal,
- az erdészeti szakszemélyzettel, valamint
- a hivatásos vadászokkal.

Az együttműködés tartalmát a felek írásbeli együttműködési megállapodásban rögzíthetikIII.
Az Egyesület tagsági viszonya

1./ Az Egyesület tagszervezete a köztestületé alakult Országos Polgárőr Szövetségnek (továbbiakban: OPSZ), illetve Fejér Megyei Polgárőr Szövetségének (továbbiakban: FMPSZ).

2./ Az Egyesület munkáját az OPSZ Alapszabályában és egyéb szabályzataiban, illetve FMPSZ Alapszabályában és egyéb szabályzataiban meghatározottak alapján végzi.

3./ Az OPSZ és a FMPSZ közvetlenül szakfelügyeleti és ellenőrzési jogot gyakorol az Egyesület felett.

4./ A tagszervezeti jogviszony megszűnik az OPSZ Alapszabályának 24. pontjában és a FMPSZ Alapszabályának 22. pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén.

IV.
Az Egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei


1. Az Egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek.
2. Az Egyesület rendes tagja:
   2.1. Az Egyesület rendes tagja lehet:

- 18. életévét betöltött,
- cselekvőképes és büntetlen előéletű személy,
- aki nyilatkozatával önként vállalja a polgárőri szolgálat ellátását és
- magára nézve kötelezőnek ismeri el az OPSZ által kiadott szolgálati és etikai szabályzatot.

2.2. A rendes tagok felvételéről –írásban előterjesztett felvételi kérelem alapján – az Egyesület Elnöksége - egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal - dönt.

2.3. A tagfelvétel előtt a tagjelöltnek sikeres polgárőr alapismereti vizsgát kell tenni.

2.4 Az Egyesület rendes tagjának jogai:

2.4.1 részt vehet az Egyesület tevékenységében, ülésein, rendezvényein, továbbá a közgyűlés határozatainak meghozatalában;
2.4.2 indítványokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására a közgyűlésnek,
2.4.3. észrevételeket, javaslatokat tehet az elnökség számára valamely konkrét ügyben való fellépésre.
2.4.4. javaslatokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;
2.4.5. felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület Elnöksége 30 napon belül köteles választ adni;
2.4.6. választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire;
2.4.7. indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira, valamint az Elnökség által megtárgyalandó témákra;
2.4.8. betekinthet az Egyesület nyilvántartásaiba és egyéb irataiba, ha ez személyiségi jogokat, illetve az Egyesület gazdasági érdekeit nem sérti.
2.4.9. a tagok egyharmada írásban, az ok és a cél megjelölésével, rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.
2.4.10. igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel.

2.5. Az Egyesület rendes tagjának kötelezettségei:

2.5.1 Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, illetve határozatait betartani, részt venni az Egyesület munkájában és elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását,
2.5.2. az Egyesület rendes tagja tagdíj fizetésére köteles.

3. Az Egyesület pártoló tagja:

3.1. Pártoló tag lehet az a jogi vagy – büntetlen előéletű - természetes személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, illetve aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, és az Egyesület működéséhez írásbeli megállapodás szerinti erkölcsi, illetve anyagi, szakmai támogatást nyújt, vagy ennek érdekében szolgáltatást végez.
3.2. A pártoló tagok tagfelvételéről az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés – egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal - dönt.
3.3. Az Egyesület pártoló tagjának jogai és kötelezettségei:

3.3.1. A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási, javaslattételi joggal részt vehet a Közgyűlésen, és rendezvényein, de tisztségre nem választható; szavazati joga nincs.
3.3.2. igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel.
3.3.3. A jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pártoló tagot a velük kötött szerződés alapján egyéb jogok is megillethetik, illetve egyéb kötelezettségek is terhelhetik.
3.3.4. A pártoló tag jogai és kötelezettségei egyebekben megegyeznek a rendes tagokéval.

4. Az Egyesület tiszteletbeli tagja:

4.1. Tiszteletbeli tag lehet az a büntetlen előéletű természetes személy, aki az Egyesület működéséhez kapcsolódó hivatásánál fogva erkölcsi, szakmai támogatást nyújt.
4.2. A tiszteletbeli tagok tagfelvételéről az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés – egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal - dönt.
4.3. Az Egyesület tiszteletbeli tagjának jogai és kötelezettségei:

4.3.1. A tiszteletbeli tag tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésén és rendezvényein, de tisztségre nem választható; szavazati joga nincs.
4.3.2. igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait.

5. Jogaikat és kötelezettségeiket az Egyesület természetes személy tagjai kizárólag személyesen, a jogi személyek, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek pedig bejegyzett képviselőik útján gyakorolják
6. A tagsági viszony megszűnik:
- a tag halálával,
- a nem természetes személy pártoló tag megszűnésével,
- az Egyesület megszűnésével,
- kilépéssel
- a tag kizárásával.
- A pártoló tagnak az Elnökséghez intézett nyilatkozatával.
- tiszteletbeli tagi címtől való megfosztással

6.1. Az Elnökség javaslatára a Közgyűlés kizárja az Egyesület tagjai közül (illetve tiszteletbeli tag esetén ettől a címtől megfosztja) azt,

6.1.1. akinek a magatartása az Egyesület céljainak elérését veszélyezteti, ill. az alapszabályba ütköző tevékenységet folytat,
6.1.2. akit bíróság bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt, amíg a büntetett előélet alól nem mentesül, továbbá azt a rendes tagot,
6.1.3. aki három hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével és azt írásbeli felszólítás ellenére sem egyenlítette ki. (A tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag kizárását, ha ez a magatartás a tagnak felróható.)

6.2. A kizárási eljárást az Elnökség javaslat alapján a Közgyűlés tárgyalja. A kizárási eljárásban az érintettnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy védekezését, illetve a mentő körülményeket előadhassa. A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, annak kézbesítésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A kereset benyújtása a határozat végrehajtására nem bír halasztó hatállyal.
6.3. Az Egyesület tagjairól az Egyesület elnöksége naprakész nyilvántartást vezet, a tagsági jogviszony megszűnése esetén a tagot a nyilvántartásból törli.


V.
Az Egyesület szervezete

1. Az Egyesület szervei: a Közgyűlés, az Elnökség.

2. Az Egyesület tisztségviselői az elnök, a titkár, a gazdasági vezető.

3. Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

4. Az Egyesület vezető tisztségviselőjévé csak olyan személy választható, aki megfelel az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. 8. 0-ának (1) bekezdésében foglalt feltételeknek.

5. A Közgyűlés

5.1. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot.
5.2. A Közgyűlést szükség szerint, de évente egyszer április 30-ig össze kell hívni. A meghívót mindig a hely, a pontos dátum és a napirendi pontok közlésével, legalább tizenöt nappal a Közgyűlés időpontja előtt meg kell küldeni valamennyi, a tagnyilvántartásban szereplő tag részére. A közgyűlési meghívóban közölni kell a megismételt közgyűlés időpontját is, arra az esetre, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes. A 4/2005. Közigazgatási jogegységi határozat értelmében, a megismételt közgyűlésre a tagok meghívót kapnak, melyben szerepel az a figyelmeztetés, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes az eredeti napirendek vonatkozásában.
5.3. A Közgyűlést akkor is össze kell hívni:
- ha ezt a tagok egyharmada, a cél és az ok megjelölésével írásban kéri,
- ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,
- ha a felügyeleti szerv a Közgyűlés összehívását elrendeli.
5.4. A Közgyűlés összehívása az elnök feladata. Az elnök 30 napon belül köteles összehívni a tagok egyharmada által kezdeményezett közgyűlést. A megismételt közgyűlést 15 napon belül meg kell tartani.
5.5. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az Egyesület teljes tagságának több mint a fele jelen van, és ezt a jelenléti íven saját kezű aláírásával igazolja.
5.6. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít. A közgyűlés határozatait sorszámozva, meghozataluk dátumának feltüntetésével, nyilván kell tartani.
5.7. A Közgyűlés az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.
5.8. A Közgyűlés Kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más egyesülettel történő egyesülésének a kimondása;
- az Alapszabály elfogadása és módosítása;
- a tisztségviselők megválasztása;
- tagdíj mértékének megállapítása;
- az elnökség beszámolójának elfogadása, az egyesület pénzügyi tervének, költségvetésének megállapítása, és mérlegének jóváhagyása,
- az elnökség tagfelvételi döntésének felülbírálata, az érintett vagy bármely egyesületi tag erre vonatkozó írásban előterjesztett kérelmére;
- döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

5.9. A Közgyűlés határozatait a jelenlévő tagok egyszerű többségével hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
5.10. Minősített többséget igénylő döntések:

5.10.1. A teljes tagság kétharmados többsége szükséges:
- az Alapszabály valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásához, módosításához;
- az Egyesület feloszlásához, más egyesülettel történő egyesülés kimondásához;
- az Elnökség tagjának kizárásához,
5.10.2. A teljes tagság egyszerű többsége szükséges:
- a tag kizárásával kapcsolatos határozat meghozatalához.

5.11. Az ügyintéző és képviseleti szerveket, valamint a közvetlenül megválasztott tisztségviselőket az Etv. 11. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján nyílt szavazással választja meg. Minden más határozat meghozatala nyílt szavazással történik, kivéve, ha az ügy jellegére és jelentőségére tekintettel a jelen lévő tagok 10%- a indítványozza titkos szavazás megtartását és azt a közgyűlés ügyrendi szavazással elrendeli.
5.12. Megválasztott tisztségviselőnek azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint a felét megszerezte. 5.13. A Közgyűlés ülései nyilvánosak.
5.14. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit.
5.15. A közgyűlési határozatok postai úton kerülnek megküldésre, az érintetteknek. A Titkár köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya megállapítható legyen.

6. Az Elnökség

6.1. Az egyesület ügyvezető és képviseleti szerve az elnökség. Két Közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatáskörök kivételével - az Elnökség gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. Az elnökség a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.

6.2. Az Elnökség az Elnökből és a Közgyűlés által, nyílt szavazással, 4 éves időtartamra, az Egyesület tagjai közül megválasztott további két tagból (titkár, gazdasági vezető) áll. Az elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak egyenes ági hozzátartozói. Az Elnökség, illetve annak bármely tagjának, mandátuma többször is meghosszabbítható.

6.3. A tisztségviselők (az elnök és az Elnökség tagjai) munkájukat díjazás nélkül végzik, a tisztségük ellátásával kapcsolatban felmerülő indokolt költségeiket az Egyesület megtéríti.

6.4. Az Elnökség szükség szerint, de legalább háromhavonta ülésezik. Az Elnökséget az elnök írásban (ennek minősül az elektronikus levelezés is) hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást, kapnak. Az Elnökség ülései nyilvánosak.

6.5. Az Elnökséget az elnökségi tagok legalább 1/3- ának indokolt írásbeli kérelmére, vagy a törvényességi felügyeletet ellátó szerv írásbeli kezdeményezésére is össze kell hívni.

6.6. Az Elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak legalább kétharmada jelen van. Az Elnökség határozatait egyszerű többséggel hozza. A határozat meghozatala nyílt szavazással történik, kivéve, ha az ügy jellegére és jelentőségére tekintettel a jelen lévő tagok több mint fele indítványozza a titkos szavazás megtartását.
Határozatképtelenség esetén legkésőbb 15 napon belüli időpontra az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon legalább az elnökség tagjainak kétharmada jelen van.
Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a az Elnök, és a Titkár ír alá. Az Elnökség határozatait sorszámozva, meghozataluk dátumának feltüntetésével, nyilván kell tartani. Az elnökségi határozatok postai úton kerülnek megküldésre, az érintetteknek. Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya megállapítható legyen.

6.7. Az Elnökség feladatai és hatásköre:

- az Egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása;
- az Egyesület vagyonával való felelős, az elfogadott költségvetés szerinti gazdálkodás,
- a Közgyűlés összehívásával kapcsolatos előkészítő és szervező tevékenység;
- az Egyesület költségvetésének, továbbá az éves programoknak az előkészítése,
- az Egyesület közgyűlése és elnöksége határozatainak nyilvántartása és végrehajtása;
- a rendes tag felvételével kapcsolatos eljárás;
- javaslattétel pártoló és tiszteletbeli tag felvételéhez,
- javaslattétel tag kizárásával kapcsolatban,
- az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés biztosítása a tagok részére akként, hogy azokba az elnökkel előzetesen egyeztetett időpontban az egyesület székhelyén lehet betekintetni;
- minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

6.8. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A határozat meghozatala nyílt szavazással történik, kivéve, ha az ügy jellegére és jelentőségére tekintettel a jelen lévő tagok több mint fele indítványozza a titkos szavazás megtartását.

6.9. Az Elnökség ügyrendjét maga állapítja meg. Az Elnökség az Egyesület évi rendes közgyűlésén köteles beszámolni a tárgyévi működéséről.

7. Az Egyesület tisztségviselői, az Egyesület képviselete

7.1. Az Egyesület Elnökét a közgyűlés négyéves időtartamra választja tagjai sorából. Az Elnök tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős.

7.2. Az Egyesületet az elnök – akadályoztatása esetén a Titkár – képviseli harmadik személyek, hatóságok és bíróságok előtt. Az Elnök képviseleti joga önálló, képviseleti jogkörében eljárva önállóan jegyzi az Egyesületet.

7.3. Az Egyesület bankszámlája felett az elnök az Egyesület Gazdasági vezetőjével együttesen vagy az elnök akadályoztatása esetén a Titkár és a Gazdasági vezető együttesen rendelkezik.

7.4. Az Egyesület tevékenységének irányítását a közgyűlések és elnökségi ülések közötti időben az elnök végzi. Az ő feladata a Közgyűlés és az elnökségi ülések összehívása, határozatainak ellenjegyzése, döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben, a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése, a kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;

7.5. Az Elnök irányítja az Egyesület gazdálkodását, továbbá minden olyan feladatot ellát, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.

7.6. Az Elnököt távollétében a Titkár helyettesíti.

7.7. A Titkár feladata a közgyűlés, illetve az Elnökség elé kerülő ügyek előkészítése, valamint a polgárőri szolgálat ellátásának szervezése, koordinálása, ellenőrzése, vezénylése, és nyilvántartása.

7.8. A Gazdasági vezető

- intézi a hatáskörébe tartozó, egyesületet érintő gazdasági ügyeket, kezeli a pénztárat.
- beszedi és nyilvántartja a tagdíjakat
- tájékoztatja a Közgyűlést és az Elnökséget az Egyesület vagyoni helyzetéről.
- elkészíti az egyesület adóbevallását, mérlegét, éves beszámolóját, és ezeket az Elnökség elé terjeszti.

VI.
Az Egyesület vagyona és gazdálkodása

1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség készít elő és a Közgyűlés fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt.

2. Az Egyesület bevétele az egyesületi tagok által fizetett tagdíjakból, a pártoló tagok által nyújtott hozzájárulásból, illetve egyéb támogatásokból áll.

3. A tagdíj mértékét a közgyűlés állapítja meg, mely 300.-Ft./hó. A tagdíjat a tagok havonta minden hónap 15. napjáig kötelesek megfizetni.

4. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében kiegészítő jelleggel jogosult vállalkozási tevékenységet folytatni.

5. Az éves költségvetésben jóváhagyott összegeknek a rendeltetésszerű és a mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelő felhasználásáért, valamint az Egyesület vagyontárgyainak kezeléséért az Elnökség a felelős.

6. Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli.

7. Az Egyesület pénzügyi és anyagi tevékenységéért, valamint kötelezettségvállalásaiért vagyona mértékéig felel.

8. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát az Egyesület eredeti célkitűzéseinek megfelelően kell hasznosítani.

9. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési kötelezettsége nincs.

10. Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

11. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.


VII.
Az Egyesület megszűnése

1. Az Egyesület megszűnik: A társadalmi szervezet megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával.

2. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, végelszámolóként az Egyesület volt ügyintéző szerve az Elnökség jár el.

VIII.
Adománygyűjtés szabályai:

Az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek zavarásával, személyhez fűződő jogok és emberi méltóság sérelmével. Az Egyesület nevében vagy javára történő adomány gyűjtés csak szervezet elnöke, akadályoztatása esetén gazdasági vezetője által aláírt meghatalmazás alapján végezhető.

IX.
Záró rendelkezések:

1./ Az Alapszabályban nem részletezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működésről, támogatásról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

2./ Az Egyesület Alapszabályát 2012.05.18-án tartott közgyűlésén fogadta el. Az Alapszabály rendelkezéseit 2012. 05.19. napjától kell alkalmazni.

3./ Az Egyesület 2009.03.07-én elfogadott Alapszabálya 2012. 05. 19. napján hatályát veszti.


Záradék:
Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege, megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának (2011. évi CLXXXI. törvény 38.§.(2) bek. )


Kajászó, 2012.05.18.Kajászói Polgárőr Egyesület
elnök


Végzés

VégzésTanúsítvány

Tanúsítvány